Nieuws 2019-09-03T12:05:59+02:00

Nieuws

Contacteer ons

De grens oversteken met cash

28 oktober 2021|

In het kader van de bestrijding van witwas-activiteiten kent de EU al sinds 2014 regels die u verplichten aangifte te doen [...]

Uw verhuurder houdt niet van thuiswerk

28 oktober 2021|

Als een huurder het gehuurde gebouw voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan is de verhuurder belastbaar op de huurinkomsten en niet op het [...]

Liquidatiereserve: wat is 5 jaar?

28 oktober 2021|

Als een vennootschap dividenden uitkeert, dan is daar 30% roerende voorheffing (RV) op verschuldigd. Kmo’s kunnen die voorheffing vermijden door de [...]

De revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor 2021

24 september 2021|

Voor een ondernemer is de revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen (kortweg KI) relevant in twee specifieke situaties: als hij als particulier [...]

De consumptiecheque wordt een coronapremie

24 september 2021|

Midden 2020 pakte de regering uit met de consumptiecheque. De werkgever mocht zijn personeel een bonus geven, vrij van belastingen en [...]

Overstromingen: toleranties voor giften en btw

24 september 2021|

Uw gift is slechts ‘fiscaal aftrekbaar’ als een reeks voorwaarden wordt nageleefd. In het kader van de overstromingsramp die ons land [...]

Vennootschappen: stand van zaken over online oprichting

27 augustus 2021|

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft [...]

Nieuwe ficheverplichting voor eigen kosten van de werkgever

27 augustus 2021|

De terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wordt steeds strenger gereglementeerd. Begin 2021 beschreef de fiscus nog uitgebreid wat de [...]

CBN geeft update over fusies tussen vennootschappen

27 augustus 2021|

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft zich begin juli uitgesproken over de boekhoudkundige verwerking van de fusie tussen vennootschappen. Die [...]

Pc of smartphone van de werkgever: houding fiscus tegenover accessoires

15 juli 2021|

Als u materiaal aanbiedt aan uw medewerkers om te kunnen werken, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel beschouwt de fiscus het [...]

De boekhoudkundige verwerking van de wederopbouwreserve

15 juli 2021|

De CBN heeft een advies gepubliceerd over de boekhoudkundige verwerking van de wederopbouwreserve. De wederopbouwreserve is één van belangrijkste maatregelen die [...]

Bedrijfswagens: het voordeel zal nooit meer dalen

15 juli 2021|

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig [...]

Belastingverminderingen: mogelijkheden genoeg

24 juni 2021|

De verschillende regeringen van het land bieden ons verschillende belastingverminderingen aan voor bepaalde uitgaven. Het lijstje is behoorlijk lang … en [...]

Alternatieven voor de kaasroute bij schenkingen

24 juni 2021|

Sinds 15 december 2020 moeten schenkingen die via een buitenlandse notaris verlopen, in België geregistreerd worden. Daardoor zijn in België schenkingsrechten [...]

Werknemer betaalt voor zijn bedrijfswagen: veel gevolgen

24 juni 2021|

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer [...]

Corona Tax Shelter voor nieuwe aandelen in kmo’s: editie twee

27 mei 2021|

Op 2 april ll. verleende het parlement zijn goedkeuring aan een tweede editie van een corona tax shelter voor nieuwe aandelen [...]

BTW op internationale e-commerce vanaf 1 juli 2021

27 mei 2021|

Op 1 juli 2021 verandert de BTW-regeling voor internationale e-commerce grondig. Vanaf die datum moet de verkoper vrijwel altijd de BTW-regeling [...]

Belangrijke BTW-coronamaatregelen

27 mei 2021|

Op 31 maart jl. verschenen er in het Belgisch Staatsblad drie belangrijke BTW-maatregelen die ondernemers enige financiële ademruimte kunnen geven. De [...]

Faillissement hervormd … voor een tijdje

27 april 2021|

Tot tweemaal toe besliste de regering om faillissementen te blokkeren via een zogenaamd moratorium. Schuldeisers konden hun vordering niet ten gelde [...]

Nieuw belastingregime voor buitenlandse woningen

27 april 2021|

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een [...]

Btw-aftrek voor bedrijfswagens: tolerantie voor 2020

27 april 2021|

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. [...]

Geïndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2021 en 2022

12 april 2021|

In dit overzicht van de belangrijkste geïndexeerde bedragen in de personenbelasting vindt u enkel de federale bedragen terug. Belastingverminderingen en dergelijke [...]

Vriendenaandeel of winwinlening: Vlaamse ondernemingen kunnen kiezen

12 april 2021|

De Vlaamse regering wil Vlaamse ondernemingen na de coronacrisis een duw in de rug geven door particulieren een fiscale incentive te [...]

Bijklussen in 2021

12 april 2021|

Wat blijft er nog over van het gratis blijklussen zoals we dat in 2018 kenden? Het Grondwettelijk Hof vernietigde die regeling [...]

De digitale algemene vergadering van uw vennootschap

26 februari 2021|

Eind maart 2020, bij de aanvang van de coronacrisis, bood de regering een tijdelijke oplossing voor de algemene vergaderingen van vennootschappen. [...]

Het saldo van uw bankrekening in handen van de fiscus

26 februari 2021|

Sinds 2014 moeten banken aan het Centraal Aanspreekpunt of “CAP” laten weten wie er allemaal een rekening heeft bij Belgische banken. [...]

Bestuursmandaat … om voldoende leden te hebben

26 februari 2021|

De hoedanigheid van bestuurder van een vennootschap of van een vzw heeft juridische gevolgen. Ook als u die hoedanigheid slechts pro [...]

Bedrijfswagens: voordeel van alle aard in 2021

28 januari 2021|

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. [...]

Schenking via Nederland minder aantrekkelijk

28 januari 2021|

Op 11 december 2020 voerde een wet een nieuwe registratieplicht in, nl. voor het schenken van roerende goederen via een buitenlandse [...]

Indexering in fiscaliteit opgeschort

28 januari 2021|

De coronacrisis kost geld. Véél geld. En daarom gaat de regering op zoek naar meer inkomsten. Eén van de maatregelen die [...]

De wederopbouwreserve: fiscaal speerpunt voor het post-coronatijdperk

5 januari 2021|

Het parlement keurde midden november een maatregel goed die vennootschappen moet toelaten om na de coronacrisis, de financiële reserves weer op [...]

Nieuwe effectentaks boven het doopvont

5 januari 2021|

Op 4 november jl. verraste de regering vriend en vijand met een bericht in het Staatsblad. Dat bericht betrof de invoering [...]

Loss carry-back en verdeling van het eigen vermogen

5 januari 2021|

Met de achterwaartse verliesverrekening of loss carry-back wilde de regering de liquiditeitspositie van ondernemers in coronatijden vrijwaren. Maar de gunstmaatregel is [...]

De fiscus op bezoek als u niet thuis bent

30 november 2020|

De BBI heeft verregaande bevoegdheden om belastingplichtigen te controleren. De “visitatie” is er daar één van: onverwacht en ongevraagd aanbellen en [...]

Gaat uw BTW-aftrek verloren als er hogerop in de keten fraude werd gepleegd?

30 november 2020|

BTW-aftrek hangt af van de vraag of u correcte facturen heeft van uw leverancier én er ook echte leveringen (van diensten [...]

Bijstand van een advocaat in fiscale zaken

30 november 2020|

Wie wordt aangehouden en voor de onderzoeksrechter moet verschijnen, heeft vanaf de eerste verschijning recht op een advocaat. Dat is een [...]

Wat is het belastingstelsel van het crisis-overbruggingsrecht?

27 oktober 2020|

Neemt de overheid met de ene hand terug wat ze met de andere gegeven heeft? Wat is het belastingstelsel van het [...]

De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde lonen

27 oktober 2020|

Een arrest van het Brussels arbeidshof verklaart dat bestuurders medeaansprakelijk blijven voor de correcte betaling van de lonen van de werknemers, [...]

Overdracht van niet volgestorte aandelen: op wie rust de volstortingsplicht?

27 oktober 2020|

Ook aandelen die u nog niet volstort heeft, kan u overdragen. Vraag is of de volstortingsplicht mee overgedragen wordt. Het WVV [...]

Neerleggen van de jaarrekening: een klein beetje uitstel

27 augustus 2020|

Echt uitstel kunnen we het niet noemen: wie zijn jaarrekening te laat neerlegt, zal een bijzondere bijdrage voor laattijdige neerleggingen niet [...]

Nieuw maar tijdelijk: Corona Tax Shelter

27 augustus 2020|

In het verleden ondernam de wetgever al meerdere pogingen om via fiscale voordelen de Belgische spaarder te verleiden om te beleggen [...]

Thuiswerkvergoeding: RSZ en fiscus weer gelijk

27 augustus 2020|

Met een circulaire van 14 juli 2020 aanvaardt de fiscus nu ook een forfaitaire thuiswerkvergoeding van 129,48 euro. Daarmee hanteren RSZ [...]

De jobstudent in coronatijden

10 augustus 2020|

Jobstudenten combineren hun studie met tewerkstelling. Binnen bepaalde grenzen kan dat tegen bijzondere voorwaarden, zowel op het vlak van de sociale [...]

Een vaste vertegenwoordiger is fiscaal ook een bestuurder

10 augustus 2020|

Een “vaste vertegenwoordiger” is de persoon die optreedt voor een vennootschap die bestuurder is in een andere vennootschap. Volgens het Hof [...]

Fiscaal aftrekbaar bedrag voor verblijfskosten in België

10 augustus 2020|

Als een werknemer kosten maakt in opdracht van of ten voordele van de werkgever, dan zal de werkgever die in principe [...]

Uitstel van betaling werkgeversbijdragen tot 15 december 2020

2 juli 2020|

Toen midden maart de regering de eerste coronamaatregelen nam, waren die vooral bedoeld om de liquiditeitspositie van particulieren en bedrijven te [...]

Investeringsaftrek 2021: op welk percentage heeft u recht?

2 juli 2020|

Het standaardtarief van de investeringsaftrek bedroeg voor kmo’s 20% in 2018 en 2019. Vanaf aanslagjaar 2021 (wat meestal overeenkomt met investeringen [...]

De aangiftetermijn voor vennootschappen

2 juli 2020|

De aangifte vennootschapsbelasting moet dit jaar ten laatste ingediend worden op 24 september 2020. Deze simpele regel geldt enkel voor vennootschappen [...]

Steunmaatregelen Corona COVID-19

13 maart 2020|

De regering kondigde op 17 maart extra maatregelen aan om de coronaverspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf [...]

Openingsuren voor onze kantoren

13 maart 2020|

Ook bij Persona Accountants en D.M. Consult zijn wij bezorgd om de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en relaties. [...]

De CV voor een vrij beroep

2 maart 2020|

Tot de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) was de coöperatieve vennootschap een handige vennootschapsvorm voor de [...]

Geïndexeerde bedragen personenbelasting voor aanslagjaar 2020 en 2021

2 maart 2020|

In dit artikel vindt u een overzicht van de federale bedragen van de belangrijkste geïndexeerde bedragen in de personenbelasting terug. Belastingverminderingen [...]

Het nieuwe WVV en btw

2 maart 2020|

Recent publiceerde de belastingadministratie een circulaire die de impact uitlegt op het stuk van de btw van de invoering van het [...]

Voordelen alle aard: Wat als het reële voordeel kleiner is dan het forfaitaire?

10 februari 2020|

Als u als bedrijfsleider een lening krijgt van uw eigen vennootschap, dan kijkt de fiscus of de interest die u betaalt, [...]

Dividenden: enkel als het kan

10 februari 2020|

Eén van de belangrijke hervormingen uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is de zogenaamde dubbele uitkeringstest. BV’s en [...]

Berekening voordeel alle aard voor bedrijfswagens in 2020

10 februari 2020|

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. [...]

Afschrijvingen na 1 januari 2020

6 januari 2020|

Bij “Hervorming vennootschapsbelasting 2017” denkt u in eerste instantie aan het goede nieuws: de verlaging van het nominale tarief naar 25% [...]

De BV en de inkoop eigen aandelen

6 januari 2020|

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen treedt in werking in 3 stappen. We hadden al 1 mei 2019: de grote [...]

Mag de fiscus de harde schrijf van uw PC kopiëren?

6 januari 2020|

Mag de fiscus de harde schrijf van uw PC kopiëren om diepgaand onderzoek te doen naar uw fiscale toestand of die [...]

Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks … voor de toekomst

2 december 2019|

Sinds 10 maart 2018 moet uw bankier een effectentaks inhouden als het vermogen op uw effectenrekening, 500.000 euro of meer bedraagt. [...]

De fiscus op bezoek

2 december 2019|

De fiscus (btw of inkomstenbelastingen) heeft toegang tot de lokalen die u voor uw beroep gebruikt. Zonder meer. Maar als zij [...]

UBO-register: geen uitstel maar gedoogbeleid

2 december 2019|

30 september was de absolute deadline voor de registratie van de “uiteindelijke begunstigden” van uw vennootschap. Maar een week voor die [...]

Bedrijvencontactdagen

25 november 2019|

Wenst u zicht op uw cijfers en uw rendement? Heeft u nood aan fiscaal en juridisch advies? Kom naar de [...]

Btw-teruggave: versoepeling voor starters

28 oktober 2019|

Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe slechts terugbetaald na 3 maanden. [...]

Een BV zonder maatschappelijk kapitaal

28 oktober 2019|

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdien kan u geen BVBA meer [...]

Valse hybrides: waarmee moet u vergelijken?

28 oktober 2019|

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd ook de fiscaliteit van de bedrijfswagen nog maar eens gewijzigd. Zogenaamde “valse hybrides” kunnen [...]

Btw en kleine ondernemingen: geen lijst belastingplichtige afnemers

24 oktober 2019|

Ondernemingen die vallen onder de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen moesten tot nog toe, hun omzetcijfer meedelen op de jaarlijkse lijst van [...]

Vangnet voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht

22 oktober 2019|

Wie met een eigen zaak van start gaat weet dat hij/zij een risico neemt. Vaak gaat het goed maar soms loopt [...]

Infosessie digitalisering

30 september 2019|

We kijken terug op een geslaagde infosessie digitalisering in Roeselare en Lembeke. De digitale evolutie staat voor de [...]

11 trail

17 september 2019|

Als trotse sponsor van de 11trail Roeselare moedigen wij iedereen aan om mee te doen. Op zondag 20 oktober 2019 wandelen [...]

De jaarrekening in het nieuwe wetboek van vennootschappen

7 juli 2019|

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en het uitvoeringsbesluit bevatten nieuwe regels over de jaarrekening. Vermits de jaarrekening zowat [...]

Relatiegeschenken

5 juli 2019|

Er zijn vaak enkele onduidelijkheden over het aankopen van relatiegeschenken. Wij hebben voor jullie een beknopt overzicht opgesteld met de [...]

Wagen aankopen met lening, leasing of renting

5 juli 2019|

Hieronder hebben we voor u even de voor- en nadelen opgesomd: Op vandaag : Lenen : Voordelen : Is uw [...]

Wanneer wordt btw aangerekend op onroerende verhuur?

4 juli 2019|

Sinds 1 januari 2019 is btw verschuldigd bij verhuring van onroerende goederen… of beter gezegd: kan er btw verschuldigd zijn. De [...]

Boekhoudkundige rulings: eindelijk van start

1 juli 2019|

Het wetgevend kader van de boekhoudkundige rulings dateert eigenlijk al van 30 december 2016. Maar het was wachten op de benoeming [...]

Erfpacht en opstal weldra van onder het stof?

25 juni 2019|

De overdracht van erfpacht of opstal geniet vanaf dit jaar van een belastingvrijstelling. Tenminste als de overdracht betrekking heeft op een [...]

Erfpacht en opstal weldra van onder het stof?

25 juni 2019|

De overdracht van erfpacht of opstal geniet vanaf dit jaar van een belastingvrijstelling. Tenminste als de overdracht betrekking heeft op een [...]

Vennootschapsbelasting: minimumbezoldiging voor de bestuurders

23 juni 2019|

Kleine ondernemingen kunnen genieten van een lager tarief vennootschapsbelasting. Er zijn een rist voorwaarden waaraan u moet voldoen, waaronder een minimumuitkering [...]

Vennootschapsbelasting: minimumbezoldiging voor de bestuurders

23 juni 2019|

Kleine ondernemingen kunnen genieten van een lager tarief vennootschapsbelasting. Er zijn een rist voorwaarden waaraan u moet voldoen, waaronder een minimumuitkering [...]

Woon-werkvergoeding in combinatie met mobiliteitsbudget is loon

21 juni 2019|

Sinds 1 maart 2019 kan een werkgever zijn personeel het zogenaamde mobiliteitsbudget aanbieden in ruil voor een salariswagen. Zou de werkgever [...]

Woon-werkvergoeding in combinatie met mobiliteitsbudget is loon

21 juni 2019|

Sinds 1 maart 2019 kan een werkgever zijn personeel het zogenaamde mobiliteitsbudget aanbieden in ruil voor een salariswagen. Zou de werkgever [...]

Aangiftetermijnen in PB en VenB

19 juni 2019|

Begin mei werd Tax On Web 2019 geopend. En meteen werden ook de termijnen voor het indienen van de aangiften bekendgemaakt. [...]

Belastingtarief voor achterstallen, opzegvergoedingen, …

17 juni 2019|

Soms ontvangt u een som geld die u eigenlijk gespreid over enkele jaren of op een ander moment had moeten ontvangen. [...]

Belastingtarief voor achterstallen, opzegvergoedingen, …

17 juni 2019|

Soms ontvangt u een som geld die u eigenlijk gespreid over enkele jaren of op een ander moment had moeten ontvangen. [...]

Belastingvermindering voor starters en groeibedrijven: eerst wat meer, dan weer wat minder

14 juni 2019|

Sinds 2016 kan u een belastingvermindering genieten als u investeert in een startende onderneming. En sinds 2018 bestaat er een vrijwel [...]

De revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor 2019

11 juni 2019|

Voor ondernemers is de revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen (kortweg KI) relevant in twee specifieke situaties: als een particulier een woning [...]

Liefdadigheid zonder btw … maar onder voorwaarden

7 juni 2019|

Wat doet u met uw onverkoopbare voorraad? Aanbieden aan spotprijzen, vernietigen, weggeven? Voedingsmiddelen kon u al enige tijd zonder btw wegschenken. [...]

Persona zoekt voor haar filiaal in Maldegem een Adviserende klantenbeheerder

6 juni 2019|

Adviserend klantenbeheerder Je werkt nauw samen in een team, waarvan elk team is opgebouwd met een adviserende klantenbeheerder, die bijgestaan [...]

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in 2019

4 juni 2019|

Was het afgelopen jaar een boerenjaar voor u en vindt u dat uw personeel een extraatje verdient? Gewoon extra loon betalen [...]

Actueel – Wij brengen U graag op de hoogte

24 mei 2019|

1. Welke verplichtingen heeft u als vrije beroeper; wetgeving vanaf 01/11/2018 U dient in de [...]

Uw aangifte voor persoonsbelasting: piece of cake of breinbreker?

23 mei 2019|

Zoals elk jaar ontsnapt u er niet aan: de aangifte van uw personenbelasting. Hoewel er ondertussen al heel wat handige tools [...]

EHBB: Eerste hulp bij belastingcontrole

30 april 2019|

Het komt altijd ongelegen en brengt een heleboel extra werk en stress met zich mee. Wat is het? U raadt [...]

Tijd en expertise in huis halen aan de prijs van een junior!

26 februari 2019|

U wilt als ondernemer zo weinig mogelijk administratieve rompslomp want administratie is niet meteen uw gebied van expertise. U verliest [...]

Blijven ondernemen en innoveren? Krijg steun dankzij de kmo-portefeuille!

12 februari 2019|

Wat is de kmo-portefeuille?   Als ondernemer weet u ongetwijfeld hoe belangrijk het is om te blijven innoveren. Om u hierbij [...]

Vereenvoudig uw administratie dankzij onze nieuwe facturatietool!

5 juni 2018|

Beste klant, Op vandaag werken veel ondernemers via een template in Excel om offertes en verkoopfacturen op te maken. Echter: dit [...]

Welkom op onze nieuwe website

30 mei 2018|

Heldere info, op elk moment bereikbaar, vlot toegankelijk ... het zijn woorden die niet enkel van toepassing zijn op ons kantoor [...]

Gezocht: komt u ons team versterken?

29 mei 2018|

PERSONA ACCOUNTANTS groeit! Daarom zijn we op zoek naar versterking. Herkent u zich helemaal in onze persoonlijke aanpak, of kent [...]

Klant aan het woord: Frederik Delrue

29 mei 2018|

Elk bedrijf is anders. Bovendien zou het maar al te eenvoudig zijn om enkel naar de cijfers te kijken: ook [...]