Simulaties

/Simulaties
Simulaties 2018-02-23T16:31:27+00:00

Maak uw simulatie

Simulaties

Bereken uw voordeel alle aard bedrijfswagen

Formule

Het voordeel wordt berekend door volgende berekening:
Cataloguswaarde x 6/7 x (coëfficiënt afhankelijk van CO2-uitstoot) x ouderdomspercentage

Cataloguswaarde:

Onder cataloguswaarde verstaat men de waarde van de wagen bij verkoop aan een particulier in nieuwe staat inclusief de werkelijk betaalde BTW en opties zonder rekening te houden met eventuele kortingen die verkregen zijn.

Datum eerste inschrijving

Dit is belangrijk voor het bepalen van het ouderdomspercentage dat op het voordeel mag toegepast worden. Het voordeel geniet namelijk van een jaarlijkse vermindering van 6 % per jaar met als minimum 70 %. De vermindering van 6 % wordt toegepast vanaf dat de wagen ouder is dan 1 jaar en houdt halt op 70 % vanaf het 6de jaar na datum van inschrijving.

CO2-percentage

De coëfficiënt waarmee vermenigvuldigd moet worden bedraagt standaard 5,5 %. Dit percentage komt overeen met 86g/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105g/km voor voertuigen met een benzinemotor (ook voor aardgas en LPG). Wanneer de CO2-uitstoot hoger of lager ligt dan dit bedrag zal per hogere eenheid het percentage stijgen of dalen met 0,10 %.

Het minimumpercentage bedraagt 4 % en het maximumpercentage 18 %.

Minimumvoordeel

Het voordeel alle aard van de wagen mag nooit lager liggen dan het bedrag van 820 EUR niet geïndexeerd. (geïndexeerd voor inkomstenjaar 2018 is dit 1.310,00 EUR)

Bereken uw voordeel alle aard woning

Het voordeel is afhankelijk van de waarde van het KI dat groter of kleiner is dan 745,00 EUR. Indien het niet-geïndexeerd KI kleiner is dan 745,00 EUR dan is de formule:

Geïndexeerd KI x 1,25 x 100/60

Indien het kadastraal inkomen groter is dan 745,00 EUR dan is de formule als volgt:

Geïndexeerd KI x 3,8 x 100/60

Indien het een bemeubelde woning betreft moet het voordeel nog eens vermenigvuldigd worden met 5/3. Bij de bepaling van het KI met 745 EUR moet men rekening houden met het gedeelte van de woning dat wordt aangewend voor privédoeleinden.

1ste methode: de semi-forfaitaire methode

De berekening gebeurt als volgt

Aftrekpercentage: (1-((afstand woon-werk x 2 x aantal dagen op het werk)+6000)/ totaal km’s op jaarbasis)

Het bedrag 6000 is een forfaitair bedrag van het aantal kilometers dat privé gedaan wordt met de wagen. Er wordt gerekend met 200 werkdagen.

Ook hier moet in acht gehouden worden dat de aftrek steeds beperkt is tot 50 % ook al kan bewezen worden dat er een groter beroepsgebruik van toepassing is.

2de methode: De rittenadministratie

Per personenwagen moeten volgende gegevens worden bijgehouden:

  • Datum van de rit;
  • Beginadres;
  • Eindadres;
  • Afgelegde km’s per rit;
  • Totaal afgelegde km’s per dag.

De berekening gebeurt als volgt:

Aftrekpercentage: (totaal aantal km’s – woon-werk verkeer – privé km’s)/ totaal km’s op jaarbasis x 100

Indien gekozen wordt voor deze methode dan moet men deze methode hanteren voor het ganse jaar. Hier dient in acht gehouden te worden dat de aftrek steeds beperkt is tot 50 %.

3de methode: 35 %/85 % methode

Het beroepspercentage wordt vastgesteld op 35 % voor voertuigen bestemd voor het vervoer van personen/goederen die zowel voor beroeps als privédoeleinden worden aangewend. Lichte vrachtwagens die de belastingplichtige overwegend gebruikt om in het kader van diens economische activiteit goederen te vervoeren, kan het beroepspercentage forfaitair op 85 % worden genomen.